ยินดีต้อนรับสู่งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์

ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/คณะ/มหาวิทยาลัย   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60  ดาวน์โหลด

ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร
           จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ดาวน์โหลด
           จากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ดาวน์โหลด
           จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดาวน์โหลด
           จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด
           จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาวน์โหลด

รูปแบบการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ไฟล์ Pdf ดาวน์โหลด  ไฟล์ Word ดาวน์โหลด
รูปแบบการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด
รูปแบบการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลด
รูปแบบการเขียนรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ คณะสำนักสถาบัน   ดาวน์โหลด

ร่างตัวบ่งชี้การประเมิน ระดับอุดมศึกษา รอบ 4   ดาวน์โหลด